Zasady Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Androidblue.com('Android Blue') to aplikacja online Usługodawca na mocy tytułu II ustawy Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sekcja 512 („DMCA”). Zapewniamy prawnym właścicielom praw autorskich możliwość samodzielnego publikowania w Internecie poprzez przesyłanie, przechowywanie i wyświetlanie różnych mediów z wykorzystaniem naszych usług. Bardzo poważnie podchodzimy do naruszeń praw autorskich i będziemy energicznie chronić praw prawnych właścicieli praw autorskich. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich do treści, które pojawiają się na stronie Androidblue.com („Witryna”) i nie wyraziłeś zgody na wykorzystanie tych treści, musisz powiadomić „Android blue” na piśmie, abyśmy mogli zidentyfikować rzekomo naruszające treści i podejmij działanie.

I. WYZNACZONY AGENT

„Android blue” wyznaczony przedstawiciel do otrzymywania powiadomień o domniemanym naruszeniu praw na mocy ustawy DMCA to: Do ​​wiadomości: pełnomocnik ds. praw autorskich Skontaktuj się z nami Po otrzymaniu prawidłowego powiadomienia o domniemanym naruszeniu, „Android B” będzie postępować zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym dokumencie oraz w ustawie DMCA.

II. PROCEDURY ZGŁASZANIA REKLAMACJI DLA WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH

W roszczeniu o naruszenie praw autorskich należy uwzględnić następujące elementy: Elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich lub osoba upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie. Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające, aby umożliwić Spółce zlokalizowanie materiału. Informacje wystarczające do umożliwienia Spółce skontaktowania się ze stroną składającą skargę, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną składającą skargę. Oświadczenie, że strona wnosząca skargę w dobrej wierze uważa, że ​​wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo. Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że składający reklamację jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Niepodanie wszystkich powyższych informacji może spowodować opóźnienie w przetwarzaniu lub powiadomieniu DCMA. Należy również pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, 17 U.S.C. 512(f), każda osoba, która świadomie wprowadza w błąd, twierdząc, że materiał lub działanie narusza prawa autorskie, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

III. Android Blue RESPONSE

„Android blue” będzie postępować zgodnie z procedurami określonymi w DCMA, które określają procedurę powiadamiania i usuwania, z zastrzeżeniem prawo użytkownika do złożenia roszczenia wzajemnego dotyczącego zgodnego z prawem korzystania z wyłączonych utworów. Oczekuje się, że wszyscy użytkownicy dowolnej części Witryny będą przestrzegać obowiązujących praw autorskich. Jeśli jednak „Android blue” otrzyma odpowiednie powiadomienie o rzekomym naruszeniu praw autorskich, zareaguje szybko, usuwając lub uniemożliwiając dostęp do materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawa, pod warunkiem, że wszystkie takie roszczenia zostały zbadane i uznane za ważne przez „Android Blue” według wyłącznego i absolutnego uznania Androida Blue. „Android Blue” będzie zgodny z odpowiednimi postanowieniami ustawy DMCA w przypadku otrzymania roszczenia wzajemnego.

IV. KONTROLNOTYFIKACJA

Zgodnie z Warunkami świadczenia usług, na które wszyscy użytkownicy Androidblue.com wyrażają zgodę przed rozpoczęciem korzystania z Androidblue.com, wszyscy użytkownicy są zobowiązani do wykorzystywania jako zawartości strony internetowej wyłącznie utworów nabytych zgodnie z prawem, a dostęp użytkownika może zostać zablokowany po otrzymaniu powiadomienia o przesłaniu materiału naruszającego prawa. „Android blue” szanuje również uzasadnione interesy użytkowników w zakresie zgodnego z prawem korzystania z treści multimedialnych, możliwości przedstawiania odpowiedzi na roszczenia dotyczące naruszenia oraz uzyskiwania terminowego przywrócenia dostępu do treści, które zostały wyłączone z powodu skargi dotyczącej praw autorskich. Aby napisać prawidłowe roszczenie wzajemne, podaj następujące informacje:

Podaj, że dostęp do Twoich treści został wyłączony z powodu działania powiadomienia i usunięcia procedura.

Zidentyfikuj usunięty materiał i wskaż jego adres URL przed usunięciem.

Stan, pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań:

Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu.

Że „wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału.

Wyrażasz zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres.

Aby skorzystać z praw wynikających z ustawy DMCA, musisz wysłać roszczenie wzajemne do wyznaczonego przedstawiciela „Android Blue”, którego dane kontaktowe to:
Do wiadomości: pełnomocnik ds. praw autorskich
E-mail: [email protected]

V. POWTARZANIE NARUSZAJĄCYCH PRAWA

W odpowiednich okolicznościach „Android blue” może według własnego uznania cofnąć autoryzację użytkowników swojego systemu lub sieci, którzy wielokrotnie naruszają prawa.

VI. UMIEJSCOWIENIE STANDARDOWYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

Zasadą „Android Blue” jest dostosowywanie i nieingerowanie w standardowe środki techniczne, które uzna za rozsądne w danych okolicznościach, tj. , środki techniczne stosowane przez właścicieli praw autorskich do identyfikowania lub ochrony dzieł chronionych prawem autorskim.