Zásady DMCA (Digital Millennium Copyright Act).

Androidblue.com('Android Blue') je online Poskytovatel služeb podle hlavy II zákona Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 („DMCA“). Poskytujeme zákonným vlastníkům autorských práv možnost samostatného publikování na internetu nahráváním, ukládáním a zobrazováním různých médií pomocí našich služeb. Porušování autorských práv bereme velmi vážně a budeme důrazně chránit práva zákonných vlastníků autorských práv. Pokud jste vlastníkem autorských práv k obsahu, který se objevuje na webu Androidblue.com (dále jen „Stránky“), a nepovolili jste použití obsahu, musíte „Android blue“ písemně upozornit, abychom mohli identifikovat údajné porušující obsah a podnikněte kroky.

I. URČENÝ ZÁSTUPCE

„Android blue“ určený zástupce, který obdrží oznámení o údajném porušení zákona DMCA, je: K rukám: Agent autorských práv Kontaktujte nás po obdržení řádného oznámení o nárokovaném porušení práv se „Android B“ bude řídit postupy uvedenými zde a v zákoně DMCA.

II. POSTUPY OZNÁMENÍ STÍŽNOSTI PRO VLASTNÍKY AUTORSKÝCH PRÁV

Vaše stížnost na porušení autorských práv musí obsahovat následující prvky: Elektronický nebo fyzický podpis vlastníka autorských práv nebo osoba oprávněná jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno. Identifikace díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo pokud se na více děl chráněných autorským právem na jedné online stránce vztahuje jediné oznámení, reprezentativní seznam takových děl na této stránce. Identifikace materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti porušující autorská práva a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby společnost mohla materiál lokalizovat. Informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby společnost mohla kontaktovat žalující stranu, jako je adresa, telefonní číslo a, je-li k dispozici, elektronická adresa, na které lze žalující stranu kontaktovat. Prohlášení, že žalující strana je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu způsobem, na který si stěžuje, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem. Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradních práv, která jsou údajně porušena. Neuvedení všech výše uvedených informací může mít za následek zpoždění ve zpracování nebo oznámení DCMA. Vezměte prosím také na vědomí, že podle platných zákonů 17 U.S.C. 512(f), každá osoba, která vědomě nepravdivě označí materiál nebo činnost jako porušující autorská práva, může nést odpovědnost.

III. Android Blue RESPONSE

„Android blue“ se bude řídit postupy uvedenými v DCMA, které předepisují oznámení a postup pro zastavení šíření v souladu s právo uživatele podat protioznámení s nárokem na zákonné použití zakázaných děl. Očekává se, že všichni uživatelé jakékoli části Stránky budou dodržovat platné zákony o autorských právech. Pokud však „Android blue“ obdrží řádné oznámení o údajném porušení autorských práv, urychleně zareaguje odstraněním nebo znemožněním přístupu k materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti porušující autorská práva, za předpokladu, že všechny takové nároky byly vzneseny vyšetřován a označen jako platný společností „Android Blue“ na základě výhradního a absolutního uvážení systému Android blue. „Android Blue“ bude v případě obdržení odporu vůči oznámení splňovat příslušná ustanovení zákona DMCA.

IV. PROTIOZNÁMENÍ

V souladu se smluvními podmínkami, se kterými souhlasí všichni uživatelé Androidblue.com před použitím Androidblue.com, všichni uživatelé jsou povinni používat jako obsah webových stránek pouze legálně nabytá kreativní díla a přístup uživatele může být deaktivován po obdržení upozornění, že byl předložen materiál porušující autorská práva. „Android blue“ také respektuje oprávněné zájmy uživatelů na zákonném využívání mediálního obsahu, povolení prezentovat odpověď na tvrzení o porušení práv a získání včasného obnovení přístupu k obsahu, který byl zakázán kvůli stížnosti na porušení autorských práv. Chcete-li napsat řádný odpor vůči oznámení, poskytněte prosím následující informace:

Uveďte, že přístup k vašemu obsahu byl deaktivován kvůli operaci oznámení a zastavení šíření postup.

Identifikujte materiál, který byl odstraněn, a před odstraněním určete jeho adresu URL.

Stát, pod trestem za křivou přísahu:

Vaše jméno, adresa a telefonní číslo.

Že ‚jste v dobré víře přesvědčeni, že materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace materiálu.

Že ‚souhlasíte s jurisdikcí federálního okresního soudu pro soudní okres, ve kterém se adresa nachází.

Chcete-li uplatnit svá práva DMCA, musíte svůj odpor vůči oznámení odeslat určenému zástupci pro „Android Blue“, jehož kontaktní údaje jsou:
Attn: Copyright Agent
E-mail: [email protected]

V. OPAKOVÁNÍ PORUŠOVATELÉ PRÁV

Za vhodných okolností může „Android blue“ podle svého uvážení ukončit autorizaci uživatelů svého systému nebo sítě, kteří opakovaně porušují autorská práva.

VI. UBYTOVÁNÍ STANDARDNÍCH TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Zásadou „Android Blue“ je vyhovět a nezasahovat do standardních technických opatření, která považuje za přiměřená za daných okolností, tj. , technická opatření, která používají vlastníci autorských práv k identifikaci nebo ochraně děl chráněných autorským právem.