Chính sách Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA)

Androidblue.com('Android Blue') là phiên bản Trực tuyến Nhà cung cấp dịch vụ theo Tiêu đề II của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ, 17 U.S.C. Mục 512 ('DMCA'). Chúng tôi cung cấp cho chủ sở hữu bản quyền hợp pháp khả năng tự xuất bản trên internet bằng cách tải lên, lưu trữ và hiển thị các phương tiện khác nhau bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng các vi phạm bản quyền và sẽ bảo vệ mạnh mẽ quyền của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung xuất hiện trên trang web Androidblue.com ('Trang web') và bạn không cho phép sử dụng nội dung đó, bạn phải thông báo cho “Android blue” bằng văn bản để chúng tôi xác định nội dung bị cáo buộc vi phạm nội dung và thực hiện hành động.

I. ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Đại lý được chỉ định “Android blue” để nhận thông báo cáo buộc vi phạm theo DMCA là: Attn: Copyright Agent Liên hệ với chúng tôi khi nhận được thông báo thích hợp về hành vi vi phạm đã khiếu nại, “Android B” sẽ tuân theo các quy trình được nêu ở đây và trong DMCA.

II. THỦ TỤC THÔNG BÁO KHIẾU NẠI DÀNH CHO CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn: Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến duy nhất được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó. Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty xác định vị trí tài liệu. Thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử mà tại đó có thể liên hệ với bên khiếu nại. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Việc không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình xử lý hoặc thông báo DCMA. Cũng xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, 17 U.S.C. 512(f), bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc một cách nghiêm trọng rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

III. PHẢN ỨNG Android Blue

“Android blue” sẽ tuân theo các quy trình được cung cấp trong DCMA, quy định một thông báo và quy trình gỡ xuống, tùy thuộc vào quyền của người dùng gửi thông báo phản đối yêu cầu sử dụng hợp pháp các tác phẩm bị vô hiệu hóa. Dự kiến ​​rằng tất cả người dùng của bất kỳ phần nào của Trang web sẽ tuân thủ luật bản quyền hiện hành. Tuy nhiên, nếu “Android blue” nhận được thông báo thích hợp về vi phạm bản quyền được khiếu nại, nó sẽ nhanh chóng phản hồi bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm, miễn là tất cả các khiếu nại đó đã được được “Android Blue” điều tra và xác định là hợp lệ theo quyết định riêng và tuyệt đối của Android blue. “Android Blue” sẽ tuân thủ các điều khoản thích hợp của DMCA trong trường hợp nhận được thông báo phản đối.

IV. THÔNG BÁO GIẢM GIÁ

Căn cứ Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ mà tất cả người dùng của Androidblue.com đồng ý trước khi sử dụng Androidblue.com, tất cả người dùng được yêu cầu chỉ sử dụng các tác phẩm sáng tạo có được hợp pháp làm nội dung trang web và quyền truy cập của người dùng có thể bị vô hiệu hóa khi nhận được thông báo rằng tài liệu vi phạm đã được gửi. “Android blue” cũng tôn trọng lợi ích hợp pháp của người dùng trong việc sử dụng nội dung phương tiện một cách hợp pháp, được phép đưa ra phản hồi đối với các khiếu nại vi phạm và được khôi phục kịp thời quyền truy cập vào nội dung đã bị vô hiệu hóa do khiếu nại bản quyền. Để viết thông báo phản đối phù hợp, vui lòng cung cấp thông tin sau:

Cho biết rằng quyền truy cập vào nội dung của bạn đã bị vô hiệu hóa do hoạt động của thông báo và gỡ xuống thủ tục.

Xác định tài liệu đã bị xóa và chỉ định URL của nó trước khi xóa.

Bang, chịu hình phạt khai man:

Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.

Rằng bạn ‘tin chắc rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai tài liệu.

Rằng bạn ‘đồng ý với thẩm quyền của Tòa án Quận Liên bang đối với khu vực tư pháp nơi có địa chỉ.

Để thực hiện các quyền DMCA của mình, bạn phải gửi thông báo phản đối của mình tới đại lý được chỉ định cho “Android Blue”, có thông tin liên hệ là:
Attn: Copyright Agent
Email: [email protected]

V. LẶP LẠI NGƯỜI VI PHẠM

Trong các trường hợp thích hợp, “Android blue” có thể tùy ý chấm dứt ủy quyền của những người dùng hệ thống hoặc mạng của họ tái vi phạm.

VI. PHÙ HỢP CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

Chính sách “Android Blue” là điều chỉnh và không can thiệp vào các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn mà chính sách này xác định là hợp lý trong các trường hợp, tức là. , biện pháp kỹ thuật được chủ sở hữu bản quyền sử dụng để xác định hoặc bảo vệ tác phẩm có bản quyền.