Digital Millennium Copyright Act (DMCA)-beleid

Androidblue.com('Android Blue') is een online Dienstverlener onder titel II van de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Artikel 512 (‘DMCA’). We bieden wettelijke auteursrechteigenaren de mogelijkheid om zelf te publiceren op internet door verschillende media te uploaden, op te slaan en weer te geven met behulp van onze services. We nemen schendingen van het auteursrecht zeer serieus en zullen de rechten van wettelijke auteursrechteigenaren krachtig beschermen. Als u de auteursrechteigenaar bent van inhoud die wordt weergegeven op de Androidblue.com-website (de 'Site') en u hebt geen toestemming gegeven voor het gebruik van de inhoud, moet u "Android blue" schriftelijk op de hoogte stellen, zodat we de vermeend inbreukmakende inhoud en onderneem actie.

I. AANGEWEZEN AGENT

"Android blue" aangewezen agent om kennisgeving van vermeende inbreuk onder de DMCA te ontvangen is: Attn: Copyright Agent Neem contact met ons op Na ontvangst van de juiste melding van vermeende inbreuk, zal "Android B" de procedures volgen die hierin en in de DMCA worden beschreven.

II. KLACHTENMELDINGSPROCEDURES VOOR AUTEURSRECHTEIGENAARS

De volgende elementen moeten worden opgenomen in uw claim wegens inbreuk op het auteursrecht: Een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om het bedrijf in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om het Bedrijf in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt. Het niet opnemen van alle bovenstaande informatie kan leiden tot een vertraging in de verwerking of de DCMA-melding. Houd er ook rekening mee dat volgens de toepasselijke wetgeving 17 U.S.C. 512(f), kan elke persoon die willens en wetens materieel verkeerd voorstelt dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk worden gesteld.

III. Android Blue RESPONSE

"Android blue" volgt de procedures van de DCMA, die een meldings- en verwijderingsprocedure voorschrijven, met inachtneming van de het recht van de gebruiker om een ​​tegenmelding in te dienen waarin hij claimt rechtmatig gebruik te maken van de uitgeschakelde werken. Er wordt verwacht dat alle gebruikers van enig deel van de Site zich zullen houden aan de toepasselijke auteursrechtwetten. Als "Android blue" echter de juiste melding ontvangt van vermeende inbreuk op het auteursrecht, zal het snel reageren door het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, op voorwaarde dat al dergelijke claims zijn ingediend. onderzocht en geldig bevonden door "Android Blue", geheel naar eigen goeddunken van Android blue. "Android Blue" zal voldoen aan de toepasselijke bepalingen van de DMCA in het geval dat een tegenmelding wordt ontvangen.

IV. TEGENMELDING

Volgens de Servicevoorwaarden waarmee alle gebruikers van Androidblue.com akkoord gaan voordat ze Androidblue.com gebruiken, alle gebruikers zijn verplicht om alleen rechtmatig verkregen creatieve werken als website-inhoud te gebruiken, en de toegang van een gebruiker kan worden uitgeschakeld na ontvangst van een melding dat inbreukmakend materiaal is ingediend. "Android blue" respecteert ook de legitieme belangen van gebruikers bij het legaal gebruiken van media-inhoud, toestemming om te reageren op claims van inbreuk en het verkrijgen van tijdig herstel van toegang tot inhoud die is uitgeschakeld vanwege een auteursrechtklacht. Geef de volgende informatie op om een ​​correct verweer te schrijven:

Geef aan dat de toegang tot uw inhoud is uitgeschakeld vanwege de werking van de melding en verwijdering procedure.

Identificeer het materiaal dat is verwijderd en geef de URL op voorafgaand aan verwijdering.

Staat, op straffe van meineed:

Uw naam, adres en telefoonnummer.

Dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal.

Dat u akkoord gaat met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres zich bevindt.

Om uw DMCA-rechten uit te oefenen, moet u uw tegenvordering sturen naar de aangewezen agent voor "Android Blue", waarvan de contactgegevens zijn:
Ter attentie van: Copyright Agent
E-mail: [email protected]

V. HERHAALDE OVERTREDERS

Onder de juiste omstandigheden kan "Android blue" naar eigen goeddunken de autorisatie beëindigen van gebruikers van haar systeem of netwerk die herhaaldelijk inbreuk maken.

VI. ACCOMMODATIE VAN STANDAARD TECHNISCHE MAATREGELEN

Het is 'Android Blue'-beleid om standaard technische maatregelen die redelijk zijn onder de gegeven omstandigheden, te accepteren en niet te verstoren, d.w.z. , technische maatregelen die door auteursrechteigenaren worden gebruikt om auteursrechtelijk beschermde werken te identificeren of te beschermen.